Statut

ID – STATUT  (pdf)


Statut ID – DI
Na temelju Zakona o političkim strankama (“Narodne novine” br. 76/93,11/96, 164/98 i 36/01) i članka 29. Statuta ID-a, Skupština ID-a na svom zasjedanju održanom 01. svibnja 2014. god. donosi

STATUT
ISTARSKI DEMOKRATI – DEMOCRATICI ISTRIANI

I – Opće odredbe

Članak 1.
Istarski demokrati – Democratici Istriani (u daljnjem tekstu ID) je politička stranka koja djeluje radi ostvarivanja političkih načela i ciljeva sadržanih u Programskoj deklaraciji ID-a, kao i ostalim dokumentima programskog karaktera.
ID obuhvaća svoje cjelokupno članstvo, svoje organizacijske oblike i tijela ID-a, a svoje ukupno djelovanje ostvaruje u skladu s demokratskim ustrojstvom društva i zakonskim propisima.

Članak 2.
Naziv stranke: Istarski demokrati – Democratici Istriani
Skraćeni je naziv stranke ID – DI
Naziv i kratica naziva stranke na engleskom jeziku je: Istrian Democrats.
ID je pravna osoba. U pravnom prometu ID pored punog imena može koristiti ime: Istarski demokrati – Democratici Istriani, odnosno skraćenicu: ID – DI.
Sjedište ID-a je u Pazinu, ulica Muntriljska BB.

Članak 3.
ID djeluje u Republici Hrvatskoj, prvenstveno na području Istre i Primorsko – Goranske županije.

Članak 4.
ID ima znak koji se sastoji od velikih slova ID u boji terakote sa isšaranim završetkom u crvenoj boji, a ispod znaka je tekst ISTARSKI DEMOKRATI i DEMOCRATICI ISTRIANI.
ID ima pečat okruglog oblika promjera 3 cm, pri vrhu je znak ID sa isšaranom crtom na završetku, a ispod znaka tekstualni dio ISTARSKI DEMOKRATI i DEMOCRATICI ISTRIANI obrubljen sa krugom.

Članak 5.
Rad ID-a je javan, a javnost rada ostvaruje javnim djelovanjem, kao i redovnim obavještavanjem članstva i javnosti o svim bitnim pitanjima vezanim za rad ID-a.
Tijela ID-a mogu odlučivati bez prisutnosti javnosti o unutarstranačkim pitanjima.

Članak 6.
ID ostvaruje suradnju sa srodnim strankama u zemlji i inozemstvu.
ID se može učlaniti u međunarodne udruge srodnih stranaka.

II – Članstvo

Članak 7.
Članom ID-a može postati svaki punoljetni, poslovno sposoban, državljanin Republike Hrvatske koji prihvaća Programsku deklaraciju i Statut ID-a.
Član ID-a ne može biti članom druge političke stranke.
Zahtjev za učlanjenje zatražuje se vlastoručnim potpisivanjem pristupnice, koja se može podnijeti članu predsjedništva podružnice ID-a, prema mjestu prebivališta.
Odluku o učlanjenju donosi predsjedništvo podružnice ID-a, u roku ne dužem od 30 dana od dana potpisivanja pristupnice.
Članom se postaje danom donošenja odluke iz prethodnog stavka.
Zahtjevi za učlanjenje podneseni u vrijeme održavanja unutarstranačkih izbora, odnosno nakon donošenja odluke o sazivu unutarstranačkih izbora razmatraju se nakon što unutarstranački izbori budu provedeni. U navedenom roku predsjedništvo podružnice ne može donijeti odluku o učlanjenju.
Registar članova se smatra tajnom. Predsjedništvo ID-a će posebnim pravilnikom utvrditi način vođenja i pravo uvida u registar.

Članak 8.
Član ID-a ima slijedeće obveze i prava:
– da u pripadajućem organizacijskom obliku sudjeluje i odlučuje u političkom oblikovanju ID-a,
– da se pridržava Statuta i Programske deklaracije ID-a,
– da u institucijama političkog sustava dosljedno zastupa programska i politička opredjeljenja ID-a,
– da bude redovito obaviješten o radu ID-a,
– da bira i bude biran u sva tijela ID-a,
– da bude kandidat ID-a na listama za općinske, gradske, županijske, državne i europske izbore,
– da redovito plaća članarinu.

Članak 9.
Članstvo u ID-u prestaje:
a) istupanjem,
b) brisanjem iz registra ID-a,
c) isključenjem.

Članak 10.
Istupanjem iz članstva prestaje članstvo u ID-u voljom dotadašnjeg člana.
Za istupanje iz članstva daje se pisana izjava koja ne mora biti obrazložena.

Članak 11.
Brisanjem iz registra članstva prestaje članstvo u ID-u nastupom jedne od slijedećih objektivnih okolnosti:
– ako je u pristupnici za primanje u članstvo ID-a podnositelj prijave dao neistinite podatke,
– ako član pristupi drugoj političkoj stranci,
– ako se na izborima kandidira bez suglasnosti nadležnog tijela ID-a
– gubitkom poslovne sposobnosti,
– smrću člana ID-a.
Nalog za brisanje iz registra članstva ID-a daje predsjedništvo podružnice, odnosno Generalni tajnik ID-a.
Protiv brisanja iz registra članstva zbog razloga iz stavka 1. alineje 1. do 3. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se brisani član može ponovo učlaniti u ID nakon što se otklone razlozi zbog kojih je brisan iz registra.

Članak 12.
Član ID-a biti će isključen ako grubo krši Statut, Programsku deklaraciju ili druge akte ID-a, odluke tijela ID-a, odluke tijela organizacijskih oblika ID-a, ili svojim ponašanjem teško narušava ugled ID-a.
O isključenju odlučuje predsjedništvo ID-a na prijedlog predsjedništva podružnice ID-a protiv čije je odluke dopuštena žalba Nadzornom odboru ID-a.
Odluka Nadzornog odbora ID-a je konačna.

III – Ustrojstvo ID-a

Organizacijski oblici ID-a

Članak 13.
Podružnica ID-a ( u daljnjem tekstu podružnica) je temeljni organizacijski oblik ID-a.
Općinska podružnica je temeljni oblik povezivanja i organiziranja ID-a na području općine.
Gradska podružnica je temeljni oblik povezivanja i organiziranja ID-a na području grada.
Odluku o osnivanju podružnica donosi Savjet ID-a.

Članak 14.
Podružnica ima slijedeća tijela: skupštinu, predsjedništvo, predsjednika i tajnika.

Članak 15.
Skupština podružnice je najviše tijelo podružnice.
Skupštinu podružnice čine svi članovi podružnice.
Skupštinu podružnice saziva predsjedništvo podružnice.
Skupština podružnice održava se najmanje jednom godišnje, a u izbornoj godini obavezno prije sastavljanja izbornih listi i nakon održanih lokalnih izbora radi analize izbornih rezultata i izjašnjavanja o povjerenju predsjedništvu i predsjedniku podružnice.
Skupština podružnice se mora sazvati na pismeno obrazloženi i potpisom ovjereni zahtjev najmanje trećina članova podružnice.
Rok za sazivanje skupštine podružnice iz prethodnog stavka je trideset dana od dana primitka zahtjeva.

Članak 16.
Skupština podružnice ima slijedeće ovlasti:
– utvrđuje politiku i razvoj podružnice u skladu s programom ID-a,
– razmatra i ocjenjuje rad podružnice između dva saziva,
– bira i razrješava predsjednika i dopredsjednika,
– bira i razrješava tajnika podružnice,
– bira i razrješava predsjedništvo podružnice,
– bira i razrješava delegate za skupštinu ID-a,
– razmatra i ostala pitanja vezana uz rad podružnice.
Skupština podružnice može svojom odlukom preuzeti ovlasti svih tijela podružnice.

Članak 17.
Predsjedništvo podružnice je izvršno tijelo podružnice.

Predsjedništvo podružnice čine:
– predsjednik podružnice,
– dopredsjednik podružnice,
– tajnik podružnice,
– 4 do 12 članova.
Načelnik odnosno gradonačelnik i predsjednik općinskog odnosno gradskog vijeća, ukoliko su članovi ID-a, po položaju su članovi predsjedništva podružnice.

Članak 18.
Predsjedništvo podružnice ima ove ovlasti:
– rukovodi podružnicom,
– izvršava odluke skupštine podružnice,
– sprovodi politiku ID-a,
– raspravlja o političkim pitanjima,
– predlaže skupštini kandidate ID-a za općinske odnosno gradske izbore,
– predlaže kandidate za predsjednika i članove predsjedništva podružnice,
– odlučuje o osnivanju radnih tijela podružnice,
– obavještava javnost o radu podružnice,
– odlučuje i o drugim pitanjima iz rada podružnice.

Članak 19.
Predsjednik podružnice ima ove ovlasti:
– predstavlja podružnicu,
– saziva i predsjedava sjednicama predsjedništva podružnice,
– usklađuje i potiče rad tijela podružnice,
– vrši i druge poslove za koje ga ovlasti predsjedništvo podružnice.
Predsjednika podružnice u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti zamjenjuje dopredsjednik podružnice, a u slučaju spriječenosti ili odsutnosti i dopredsjednika podružnice, zamjenjuje ga tajnik podružnice.
Predsjedništvo podružnice se mora sazvati na pismeno obrazloženi i potpisom ovjereni zahtjev najmanje trećina članova predsjedništva podružnice.
Rok za sazivanje predsjedništva podružnice iz prethodnog stavka je petnaest dana od dana primitka zahtjeva.

Članak 20.
Zajednica podružnica ID-a (u daljnjem tekstu ZP) je oblik povezivanja i organiziranja ID-a na području koji predstavlja društvenu cjelinu.

Članak 21.
ZP ima slijedeća tijela: skupštinu, predsjedništvo i predsjednika.

Članak 22.
Skupštinu ZP čine:
– predsjednici, dopredsjednici i tajnici podružnica.
– delegati skupštine ID-a.
Skupštinu ZP saziva predsjedništvo ZP.
Skupština ZP održava se najmanje jednom godišnje, a u izbornoj godini obavezno prije utvrđivanja izbornih lista i nakon održanih izbora radi analize izbornih rezultata i izjašnjavanja o povjerenju predsjedništvu ZP-a.
Skupština ZP se mora sazvati na pismeno obrazloženi i potpisom ovjereni zahtjev najmanje trećina članova skupštine ZP ili najmanje trećine predsjedništava podružnice.
Rok za sazivanje skupštine ZP iz prethodnog stavka je trideset dana od dana primitka zahtjeva.

Članak 23.
Skupština ZP ima slijedeće ovlasti:
– utvrđuje politiku i razvoj ZP u skladu s programom ID-a,
– razmatra i ocjenjuje rad ZP između dva saziva,
– bira i razrješava predsjednika, dopredsjednika, tajnika i dio članova predsjedništva ZP,
– bira i razrješava člana Predsjedništva ID-a kojeg potvrđuje Skupština ID-a,
– bira i razrješava člana Nadzornog odbora ID-a,
– razmatra i ostala pitanja vezana uz rad ZP.
Skupština ZP može svojom odlukom preuzeti ovlasti ostalih tijela ZP.

Članak 24.
Predsjedništvo ZP čine:
– predsjednik ZP,
– dopredsjednik ZP,
– tajnik ZP,
– predsjednici svih podružnica,
– član Predsjedništva ID-a s područja ZP,
– te najviše pet članova izabranih na skupštini ZP.
Broj članova predsjedništva ZP ne može biti manji od devet niti veći od trinaest.

Članak 25.
Predsjedništvo ZP ima ove ovlasti:
– rukovodi ZP,
– izvršava odluke skupštine ZP,
– provodi politiku ID-a na području ZP,
– raspravlja o političkim pitanjima,
– donosi odluke i stavove o pitanjima od interesa za područje ZP,
– predlaže kandidate za županijske i parlamentarne izbore
– odlučuje o osnivanju radnih tijela ZP,
– obavještava javnost o radu ZP,
– odlučuje o drugim pitanjima iz rada ZP,
– predlaže delegate za skupštinu ID-a.

Članak 26.
Predsjednik ZP ima ove ovlasti:
– predstavlja ZP,
– saziva i predsjedava sjednicama predsjedništva ZP,
– usklađuje i potiče rad tijela ZP,
– vrši i druge poslove za koje ga ovlasti predsjedništvo ZP, kao i predsjedništvo podružnice koje djeluje na području ZP.
Predsjednika ZP u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti zamjenjuje dopredsjednik ZP, a u slučaju spriječenosti ili odsutnosti i dopredsjednika ZP, zamjenjuje ga tajnik ZP.
Predsjedništvo ZP se mora sazvati na pismeno obrazloženi i potpisom ovjereni zahtjev najmanje trećina članova predsjedništva ZP ili na zahtjev najmanje trećine predsjedništava podružnica.
Rok za sazivanje predsjedništva ZP iz prethodnog stavka je petnaest dana od dana primitka zahtjeva.

Članak 27.
Članovi ID-a mogu se uključivati i u druge interesne organizacijske oblike ID-a (žene, studenti, zeleni, umirovljenici i sl.).
Djelovanje interesnih organizacijskih oblika ID-a mora biti u skladu s Programskom deklaracijom ID-a i Statutom ID-a.
Predsjedništvo ID-a može posebnim aktom detaljnije odrediti prava i obveze interesnog organizacijskog oblika ID-a

Skupština ID-a

Članak 28.
Skupština ID-a ( u daljnjem tekstu Skupština) je najviše tijelo ID-a.
Skupštinu čine:
– članovi Savjeta ID-a,
– članovi predsjedništva ID-a,
– članovi tajništva ID-a,
– članovi nadzornog odbora ID-a
– dlegati izabrani na skupštinama podružnica čiji se broj određuje odlukom Savjeta ID-a,

Članak 29.
Skupština se redovno održava najmanje jednom u dvije godine, a saziva je Predsjedništvo ID-a. Odluka o sazivu sadrži prijedlog dnevnog reda, a objavljuje se najkasnije mjesec dana prije saziva.
Nakon parlamentarnih izbora Skupština se obavezno saziva radi analize izbornih rezultata i izjašnjavanja o povjerenju Predsjedništvu ID-a.
Skupština se može sazvati i prije isteka roka iz stavka 1. ovog članka radi donošenja odluka iz njenih ovlasti.
Skupština se mora sazvati prije roka stavka 1. ovog članka na zahtjev Savjeta ID-a ili 1/2 predsjedništava podružnica.
Inicijativa za saziv Skupštine prema odredbi iz prethodnog stavka mora biti pismeno obrazložena i ovjerena potpisima inicijatora.
Rok objave odluke o sazivu Skupštine iz stavka 3. i 4. ovog članka može biti kraći od mjesec dana, ali ne može biti kraći od osam dana.

Članak 30.
Skupština ima ove ovlasti:
– donosi Programsku deklaraciju ID-a, kao i druge dokumente programskog karaktera,
– donosi Statut ID-a, te izmjene i dopune Statuta ID-a,
– utvrđuje temeljna načela politike ID-a,
– razmatra i ocjenjuje rad ID-a između dva saziva,
– bira i razrješava Predsjednika ID-a,
– bira i razrješava generalnog tajnika ID-a,
– bira i razrješava 5 dopredsjednika ID-a,
– bira i razrješava političkog tajnika ID-a,
– bira i razrješava članove Predsjedništva ID-a,
– potvrđuje izbor članova Predsjedništva ID-a,
– bira i razrješava predsjednika Savjeta ID-a,
– potvrđuje članove Savjeta ID-a,
– bira i razrješava članove Savjeta ID-a,
– bira i razrješava članove predsjedništva ID-a,
– bira i razrješava predsjednika nadzornog odbora,
– bira i razrješava članove nadzornog odbora ID-a,
– potvrđuje izbor članova Nadzornog odbora ID-a,
– razmatra i ostala pitanja vezana uz rad ID-a.
Skupština može svojom odlukom preuzeti ovlasti ostalih tijela ID-a.

Savjet ID-a

Članak 31.
Savjet ID-a (u daljnjem tekstu Savjet) je najviše tijelo ID-a između dva saziva Skupštine.

Savjet čine:
– članovi Predsjedništva ID-a,
– članovi tajništva ID-a,
– članovi nadzornog odbora ID-a,
– predsjednici podružnica,
– predsjednici ZP-a,
– i deset članova koje bira skupština.
Konstituirajuću sjednicu Savjeta ID-a saziva njezin predsjednik. Savjet zasjeda najmanje jedanput u tri mjeseca, a sjednice saziva i predsjedava im Predsjednik Savjeta ID-a, a u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti zamjenjuje ga jedan od dopredsjednika Savjeta ID-a.
Savjet se mora sazvati na pismeno obrazloženi i potpisom ovjereni zahtjev Predsjedništva ID-a ili jedne polovine predsjedništava ZP ili trećine članova Savjeta.
Rok za sazivanje Savjeta iz prethodnog stavka je petnaest dana od dana primitka zahtjeva.

Članak 32.
Savjet ima ove ovlasti:
– donosi opće akte i odluke,
– donosi odluku o visini članarine,
– bira i razrješuje, iz redova svojih članova dva dopredsjednika Savjeta ID-a.
– utvrđuje kandidate za parlamentarne izbore,
– odlučuje o stupanju u koaliciju na županijskoj i državnoj razini,
– odlučuje o stupanju ID-a u članstvo međunarodnih organizacija,
– usvaja financijski plan i zaključni račun,
– odlučuje o drugim bitnim pitanjima o radu ID-a.

Predsjedništvo ID-a i Predsjednik ID-a

Članak 33.
Predsjedništvo ID-a (u daljnjem tekstu Predsjedništvo) je izvršno-političko tijelo ID-a.
Predsjedništvo ID-a čine po funkcijama:
– Predsjednik ID-a,
– 5 dopredsjednika ID-a,
– Generalni tajnik ID-a,
– politički tajnik ID-a,
– predsjednik nadzornog odbora,
– predsjednik Savjeta ID-a,
– članovi Predsjedništva izabrani na skupštinama ZP-a, a potvrđeni na Skupštini ID-a,
– sedamnaest članova na prijedlog skupštine.

Članak 34.
Predsjedništvo ima ove ovlasti:
– rukovodi ID-om,
– izvršava odluke Skupštine i Savjeta ID-a,
– daje političke ocjene i političke stavove,
– predlaže kandidate za parlamentarne izbore,
– utvrđuje kandidate za županijske izbore,
– potvrđuje kandidate za općinske i gradske izbore,
– odlučuje o osnivanju stručnih odbora,
– imenuje i razrješava savjetnike za pojedina područja,
– obavještava javnost o radu ID-a,
– odlučuje o svim drugim pitanjima iz rada ID-a, osim onim koji su ovim Statutom ili općim aktom Savjeta u nadležnosti drugih tijela ID-a.
Predsjedništvo se mora sazvati na pismeno obrazloženi i potpisom ovjereni zahtjev najmanje tri dopredsjednika ili jedne trećine svih članova Predsjedništva.
Rok za sazivanje Predsjedništva iz prethodnog stavka je petnaest dana od dana primitka zahtjeva.

Članak 35.
Predsjednik ID-a (u daljnjem tekstu Predsjednik) ima ove ovlasti:
– predstavlja i zastupa ID,
– predsjedava skupštinom ID-a,
– rukovodi ID-om između sjednica Predsjedništva,
– saziva i predsjedava sjednicama Predsjedništva,
– usklađuje i potiče rad tijela ID-a,
– vrši i druge poslove za koje ga ovlaste Savjet ili Predsjedništvo.
Predsjednik može donositi odluke u hitnim slučajevima bez saziva Predsjedništva, uz obaveznu da na prvoj slijedećoj sjednici Predsjedništva zatraži potvrdu svoje odluke. Ukoliko Predsjedništvo ne potvrdi odluku Predsjednika, ona ne proizvodi pravni učinak.
Predsjednika u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti zamjenjuje generalni tajnik ili jedan od dopredsjednika ID-a.
Po posebnoj odluci Predsjedništva, ID mogu predstavljati i zastupati i drugi članovi Predsjedništva.

Tajništvo ID-a

Članak 36.
Tajništvo ID-a je izvršno tijelo ID-a.
Tajništvo ID-a čine:
– Generalni Tajnik ID-a,
– Politički Tajnik ID-a,
– blagajnik ID-a,
– 3 Izvršna Tajnika ID-a.

Članak 37.
Tajništvo ID-a ima ove ovlasti:
– provodi politiku ID-a te osigurava provođenje odluka njegovih tijela,
– podnosi prijedloge odluka tijelima ID-a o svim pitanjima,
– upravlja imovinom ID-a,
– donosi propise iz područja radnih obveza u ID-u,
– prikuplja članarinu,
– obavlja i druge poslove za koje ga ovlaste Savjet ili Predsjedništvo.

Članak 38.
Generalni Tajnik ID-a ima ove ovlasti:
– zastupa i predstavlja ID,
– sudjeluje u pripremi i radu tijela ID-a,
– osigurava organizacijske, materijalne i tehničke uvjete za rad tijela ID-a,
– saziva i predsjedava sjednicama Tajništva ID-a,
– predlaže imenovanje i razrješenje članova Tajništva ID-a,
– koordinira rad između stručnih odbora i savjetnika,
– vrši i druge poslove za koje ga ovlaste Savjet i Predsjedništvo.
Generalnog tajnika ID-a u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti zamjenjuje politički tajnik
ID-a.

Nadzorni odbor ID-a

Članak 39.
Nadzorni Odbor ID-a ( u daljnjem tekstu Nadzorni Odbor ) je nadzorno tijelo ID-a.
Nadzorni odbor se sastoji od članova izabranih na skupštinama ZP-a, s tim da svaka ZP bira u Nadzorni Odbor po jednog člana, a ostalih sedam članova bira skupština ID-a.
Nadzorni Odbor između svojih članova bira i razrješava dopredsjednika Nadzornog Odbora.
Predsjednik Nadzornog Odbora saziva i predsjedava sjednicama Nadzornog Odbora.
Predsjednika Nadzornog Odbora u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti zamjenjuje dopredsjednik Nadzornog Odbora.
Nadzorni Odbor se mora sazvati na pismeni zahtjev Predsjedništva i na pismeni i obrazloženi zahtjev najmanje trećine članova Nadzornog Odbora.
Rok za sazivanje Nadzornog Odbora iz prethodnog stavka je petnaest dana od dana primitka zahtjeva.
Konstituirajuću sjednicu Nadzornog Odbora saziva Predsjednik Nadzornog Odbora ID-a.

Članak 40.
Nadzorni Odbor ima ove ovlasti:
– nadzire materijalno – financijsko poslovanje ID-a te podnosi izvješće Savjetu za svaku kalendarsku godinu,
– donosi konačnu odluku na sve žalbe podnesene povodom odluka svih tijela ID-a, osim odluka Skupštine ID-a,
– odlučuje o statutarnosti svih odluka i postupaka tijela ID-a,
– donosi stranački kodeks ponašanja članova ID-a u skladu s ovim Statutom i nadzire njegovu provedbu,
– razmatra pojedinačne pritužbe članova ID-a koje se odnose na povredu članskih prava zajamčenih Statutom ID-a od strane drugog člana ID-a ili pojedinog tijela ID-a,
– upozorava na pojave netrpeljivosti i omalovažavanja drugih članova ili tijela ID-a, te kleveta i uvreda između članova ID-a i Predsjedništvu ID-a predlaže mjere za njihovo sprječavanje i otklanjanje,
– vrši i druge poslove koji mu budu stavljeni u ovlasti općim aktima ili odlukama Savjeta.
Ovlasti, način postupanja, pretpostavke za izricanje disciplinskih mjera, disciplinske mjere te poslovnički red na sjednicama detaljnije se uređuju posebnim pravilnikom koji donosi Savjet.

Odnosi između tijela ID-a

Članak 41.
Sva tijela ID-a na svim razinama obavljaju samostalno poslove u svojemu djelokrugu i nadležnosti.
Sva tijela ID-a obvezne su provoditi odluke nadređenih tijela u okvirima djelokruga tih tijela.
Predsjednik ID-a i Generalni Tajnik ID-a mogu sazvati sjednicu predsjedništva podružnice, predsjedništva ZP, Tajništva ID-a i savjeta ID-a.
Predsjedništvo može sazvati, skupštinu podružnice i skupštinu ZP.

Članak 42.
Pojedina tijela organizacijskih oblika ID-a Predsjedništvo ID-a može raspustiti, ako oni ne ostvaruju ciljeve, odluke i politiku utvrđenu Programskom deklaracijom ID-a, Statutom ID-a i drugim aktima nadređenih tijela.
Protiv odluke o raspuštanju prema odredbi iz prethodnog stavka dopušten je prigovor koji se podnosi Nadzornom odboru u roku od tri dana od dana priopćenja odluke o raspuštanju, o kojem je Nadzorni Odbor dužan odlučiti najkasnije u roku od osam dana od dana raspuštanja.
U odluci o raspuštanju Predsjedništvo ID-a imenuje radnu grupu koja mora organizirati skupštinu radi izbora novih članova tijela što ga se raspustilo.
U vremenu do konstituiranja novih tijela radna skupina iz prethodnog stavka ovog članka ima ovlasti tijela koje je raspušteno.

IV – Način izbora i trajanje mandata

Članak 43.
Izbor Predsjednika, dopredsjednika ID-a, članova Predsjedništva, Generalnog Tajnika ID-a, Političkog Tajnika ID-a, Predsjednika Nadzornog Odbora, Dopredsjednika Nadzornog Odbora, članova Nadzornog Odbora, Predsjednika Savjeta ID-a, dopredsjednika Savjeta ID-a, predsjednika, dopredsjednika i tajnika ZP provodi se javnim ili tajnim glasovanjem.
Članovi Predsjedništva i Nadzornog Odbora ne mogu obnašati nijednu drugu dužnost osim one koji su dozvoljene ovim Statutom.

Članak 44.
Kandidate za Predsjednika i Dopredsjednika ID-a mogu predložiti:
– predsjedništvo ZP,
– delegati Skupštine.
Predsjedništvo ZP može predložiti jednog kandidata za Predsjednika.
Predsjedništvo ZP može predložiti jednog kandidata za dopredsjednika ID-a, ali samo s područja svoje ZP.
Delegati Skupštine, u broju ne manjem od 25 (slovima dvadeset i pet), mogu predložiti kandidata za Predsjednika i dopredsjednika ID-a na samom zasjedanju Skupštine, a kandidaturu moraju ovjeriti vlastoručnim potpisom.
Kandidata za člana Predsjedništva, člana Nadzornog Odbora, Predsjednika ZP, Potpredsjednika ZP te Tajnika ZP mogu predložiti:
– predsjedništvo podružnice,
– delegati skupštine ZP.
Predsjedništvo Podružnice može predložiti po jednog kandidata za člana Predsjedništva, Nadzornog Odbora, Predsjednika ZP, Dopredsjednika ZP i Tajnika ZP, ali samo sa područja svoje podružnice.
Delegati skupštine ZP, u broju ne manjem od 5 ( slovima pet ), mogu predložiti kandidata za člana Predsjedništva, člana Nadzornog odbora, predsjednika ZP, dopredsjednika ZP i tajnika ZP na samom zasjedanju skupštine ZP, a kandidaturu moraju ovjeriti vlastoručnim potpisom.

Članak 45.
Tijela ID-a biraju se na vrijeme od četiri godine koliko traje i mandat članova tih tijela.
Tijela ID-a potvrđuju izbor svojeg novog člana.
U mandatni period naknadno izabranog člana uključuje se i mandatni period dosadašnjeg člana.
Prestankom mandata tijela ID-a prestaje i mandat njegovih članova.

Članak 46.
Sva tijela ID-a mogu pravovaljano donositi odluke ako je na sjednici nazočna većina od ukupnog broja članova, a odluke donose natpolovičnom većinom glasova nazočnih broja članova, osim o onim pitanjima za koja je ovim statutom utvrđeno drugačije.
Sva tijela ZP mogu pravovaljano donositi odluke ako je na sjednici nazočna većina od ukupnog broja članova, a odluke donose natpolovičnom većinom glasova nazočnih broja članova, osim o onim pitanjima za koja je ovim statutom utvrđeno drugačije.
Svi članovi podružnice moraju biti najmanje 7 dana ranije pisanim putem obaviješteni o mjestu i vremenu održavanja te o predloženom dnevnom redu i prijedlogu poslovnika skupštine podružnice.
Sva tijela ID-a i tijela organizacijskih oblika ID-a donose poslovnik o svom radu.

Članak 47.
Izabrani članovi tijela ID-a i tijela organizacijskih oblika ID-a mogu biti opozvani, ako grubo krši Statut, Programsku deklaraciju ili druge akte ID-a, odluke tijela ID-a, odluke tijela organizacijskih oblika ID-a, ili svojim ponašanjem teško narušava ugled ID-a.
Prijedlog za opoziv člana tijela ID-a može podnijeti Savjet, Predsjedništvo, Nadzorni odbor ili 1/2 predsjedništava podružnica.
Prijedlog za opoziv članova tijela podružnice može podnijeti predsjedništvo podružnice.
O opozivu odlučuje tijelo koje je člana izabralo, a na način na koji je član izabran.
Svojstvo člana tijela prestaje činom objave negativnog rezultata glasanja.
Svojstvo člana tijela prestaje i podnošenjem ostavke.
V – Zastupnici i vijećnici ID-a

Članak 48.
Vijećnici odnosno zastupnici, članovi ID-a ustanovljuju u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne samouprave, te u saboru RH klubove vijećnika, odnosno zastupnika.
Ukoliko je broj vijećnika ili zastupnika manji od propisanog za formiranje kluba, vijećnici ili zastupnici ID-a mogu formirati klub sa srodnim političkim opcijama.
Članak 49.
Članovi kluba vijećnika ID-a, odnosno kluba zastupnika ID-a biraju, na prijedlog Predsjedništva, odnosno predsjedništva podružnice, između sebe predsjednika, koji mora biti član ID-a u koliko je broj vijećnika odnosno zastupnika dovoljan za formiranje kluba.
U koliko se formiraju klubovi vijećnika ili zastupnika Predsjednik se bira većinom glasova članova kluba.
Klub vijećnika ID-a, odnosno klub zastupnika ID-a donosi poslovnik o svom radu uz prethodnu suglasnost Predsjedništva podružnice, odnosno predsjednika ID-a.
Predsjednik kluba vijećnika ID-a, odnosno kluba zastupnika ID-a u koliko je član ID-a dužan je redovito obavještavati o radu kluba predsjedništvo podružnice, odnosno Predsjedništvo ID-a.

VI – Imovina i poslovanje

Članak 50.
ID ostvaruje prihode od članarine, dobrovoljnih priloga, izdavačke djelatnosti, prodaje propagandnog materijala, organizacije stranačkih manifestacija, državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne samouprave, dobiti poduzeća čiji je vlasnik i drugih propisima dozvoljenih izvora.
Novac, nekretnine, pokretnine, vrijednosni papiri i prava čine imovinu ID-a.
ID ima račun za domaću i stranu valutu.
ID može, u skladu sa zakonom, neposredno obavljati privrednu i drugu djelatnost i biti osnivač raznih organizacijskih oblika za obavljanje privredne i drugih djelatnosti.

VII – Prijelazne i završne odredbe

Članak 51.
Dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja svojih članova, Skupština može odlučiti o prestanku djelovanja ID-a.
U slučaju prestanka djelovanja ID-a njegova imovina pripada Istarskoj županiji.

Članak 52.
Svi opći akti napisani su na hrvatskom i talijanskom jeziku.

Članak 53.
Ako se drukčije ne odredi, opći akti ID-a, odluke tijela ID-a te odluke tijela organizacijskih oblika ID-a stupaju na snagu danom donošenja.

Članak 54.
Za tumačenje ovog Statuta ovlaštena je Skupština, a Savjet kada Skupština ne zasjeda.

Članak 55.
Konstituiranje tijela ID-a po odredbama ovog Statuta izvršiti će se u roku od 90 dana od dana donošenja ovog Statuta.
Savjet i Predsjedništvo donijeti će svoje poslovnike o radu u roku od 90 dana od dana donošenja ovog Statuta.
Pravilnik iz članka 7. stavka 6. donijeti će se u roku od 90 dana od dana donošenja ovog Statuta.

Članak 56.
Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik ID-a: Damir Kajin
Generalni Tajnik ID-a: Branko Ružić